vloženo celkem 156 testů

Závěrečný test znalostí 8. třídy

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Závěrečný test znalostí 8. třídy
Předmět:
Dějepis
Třída:
8.
Téma:
Novověk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Které z následujících charakteristik popisují baroko?
a) mohutné zdi s malými okny
b) rozevláté linie
c) okázalost a nádhera
d) lomený oblouk

2. Jak se jmenoval německý kněz, který začal proces rozdělení církve na katolickou a protestantskou?
a) Hans Waldorf
b) Martin Luther
c) Jan Hus
d) Jan Viklef

3. Sochař Matyáš Bernard Braun žil a pracoval v období
a) klasicismu
b) baroka
c) novorenesance
d) gotiky

4. Která země měla v 19. století největší kolonie?
a) Francie
b) Velká Británie
c) USA
d) Rakousko

5. Která významná událost se stala v roce 1881?
a) první všeobecné volby
b) požár Národního divadla
c) Prusko - Rakouská válka
d) rozdělení Rakouska na Rakousko a Uhersko

6. Jak se jmenuje typ vlády např. Ludvíka XIV. či Josefa II.?
a) demokracie
b) tyranie
c) absolutismus
d) despotismus

7. Co bylo hlavním cílem českého národního obrození v jeho počátcích?
a) vyhnání Němců
b) vytvoření samostatného českého státu
c) vybudování Národního divadla
d) obnova jazyka

8. V kterém roce byla vydána slavná Deklarace nezávislosti USA?
a) 1864
b) 1867
c) 1620
d) 1776

9. V českých zemích se na konci 18. století mluvilo hlavně česky a ...
a) slovensky
b) latinsky
c) německy
d) anglicky

10. V kterém státě byla občanská válka nazývaná válka Severu proti Jihu?
a) v USA
b) ve Velké Británii
c) v Japonsku
d) ve Francii

11. Čím začala třicetiletá válka?
a) pražskou defenestrací
b) útokem Švédů na Prahu
c) povstáním českých nekatolických stavů
d) atentátem na císaře Rudolfa II.

12. Jak se jmenovala část Rakouska-Uherska, ke které patřily i české země?
a) není zde správná odpověď
b) České království
c) Zalitavsko
d) Rakousy

13. Jak se jmenoval významný český stavitel a mecenáš žijící na přelomu 19. a 20. století?
a) Karel Nešpor
b) Vojtěch Náprstek
c) Josef Hlávka
d) Václav Hanka

14. Kdo byl James Watt?
a) vedl boj Anglie za samostatnost
b) anglický kronikář
c) fyzik - objevil jednotku energie
d) vynálezce parního stroje

15. V které bitvě byl definitivně poražen Napoleon Bonaparte?
a) u Moskvy
b) u Slavkova
c) u Waterloo
d) u Moháče

16. V kterém roce definitivně skončily napoleonské války?
a) 1860
b) 1830
c) 1845
d) 1815

17. V kterém roce došlo v Evropě k vlně revolucí za samostatnost a konstituci?
a) 1848
b) 1881
c) 1866
d) 1889

18. Majestát, alchymie, Praha, Golem, Tycho Brahe - tato slova se hodí k době vlády jediného císaře. Kterého?
a) Rudolf II.
b) Ferdinand Dobrotivý
c) Karel IV.
d) Jan Pavel I.

19. Za vynálezce žárovky, mikrofonu a mnoha dalších zařízení je považován
a) A. Nobel
b) E. Kolben
c) T. A. Edison
d) A. G. Bell

20. Jak se jmenoval významný český historik a politik, autor knihy Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě?
a) Josef Jungmann
b) František Palacký
c) Josef Dobrovský
d) Vojtěch Hynais

21. Kdo vydal patent, kterým zrušil v habsburské říši nevolnictví?
a) Marie Terezie
b) František Josef I.
c) Josef II.
d) Karel IV.

22. O čem je toleranční patent vydaný Josefem II.?
a) o toleranci mezi šlechtou a prostými lidmi
b) o zrušení cenzury a možnosti vydávat noviny
c) o tom, že poddaní již nemusí chodit na robotu
d) o povolení některých nekatolických náboženství

23. Jak se jmenoval prezident Unie za války Severu proti Jihu?
a) Jefferson Davis
b) George Bush
c) Abraham Lincoln
d) John Brown

24. Kdo zavedl v českých zemích jako první školní docházku?
a) Rudolf II.
b) Josef II.
c) František Josef I.
d) Marie Terezie

25. Jak se jmenoval kongres, na kterém se jednalo o uspořádání Evropy po napoleonských válkách?
a) londýnský
b) frankfurtský
c) vídeňský
d) berlínský

26. Co se stalo roku 1526?
a) v bitvě u Moháče zemřel Ferdinand I.
b) na český trůn nastoupil rod Jagellonců
c) na český trůn nastoupil rod Habsburků
d) v bitvě u Moháče zemřel Ludvík Jagellonský

27. Označ osobnosti patřící k době osvícenství.
a) Denis Diderot
b) Jean-Jacques Rousseau
c) Fridrich II. Veliký
d) Voltaire

28. V kterém roce byla bitva na Bílé hoře?
a) 1620
b) 1718
c) 1526
d) 1648

29. Označte znaky typické pro klasicistní architekturu.
a) cibulovité věže kostelů
b) křížové klenby
c) sloupy napodobující antiku
d) trojúhelníkový štít

30. Otto von Bismarck se zasloužil o
a) sjednocení Německa
b) vynález telegrafu
c) porážku Napoleona
d) překlad Bible

31. Jak se jmenuje umělecký styl, v kterém kreslil Alfons Mucha?
a) secese
b) impresionismus
c) baroko
d) rokoko

32. Zamyslete se nad tím, komu patří následující prvenství. Vyberte jedno prvenství, které se z tohoto pohledu mezi ostatní nehodí.
a) první let horkovzdušným balónem
b) první let motorovým letadlem
c) první film
d) první rádiové vysílání

33. V roce 1689 byla v Anglii sepsána slavná listina, kterou se král podřídil parlamentu. kdo ji podepsal?
a) Vilém III. Oranžský
b) Jakub II. Stuart
c) Alžběta I. Tudorovna
d) Oliver Cromwel

34. Jak se kmenuje panovník vládnoucí Rakousku-Uhersku v 2. pol. 19. a počátkem 20. století?
a) Karel VI.
b) Ferdinand I. Dobrotivý
c) František Josef I.
d) Josef II.

35. Jak se jmenoval německý filosof považovaný za jednoho ze zakladatelů komunismu?
a) Hans Kommun
b) Alexander Bach
c) Johan Sebastian Bach
d) Karel Marx

36. Která slavná bitva proběhla roku 1866?
a) bitva u Trafalgaru
b) bitva u Lipska
c) bitva u Lipan
d) bitva u Hradce Králové

37. V kterém roce začala Velká francouzská revoluce?
a) 1492
b) 1789
c) 1648
d) 1684

38. První dívčí gymnázium na našem území se jmenovalo:
a) Minerva
b) Artemis
c) Milada
d) Athéna

39. S kterou zemí vedli obyvatelé dnešních USA válku za svou nezávislost?
a) s Mexikem
b) se Španělskem
c) s Francií
d) s Velkou Británií

40. Která událost je považována za počátek Velké francouzské revoluce?
a) dobytí Bastily
b) zatčení Napoleona
c) poprava krále Ludvíka XIV.
d) není zde správná odpověď

41. Kdo se stal prvním prezidentem USA?
a) J. F. Kennedy
b) G. Washington
c) A. Lincoln
d) J. Smith

42. Co platí o J. A. Komenském?
a) žil v 18. století
b) pro své náboženské přesvědčení musel odejít do exilu
c) byl biskupem Jednoty bratrské
d) je nazýván "učitel národů"

43. Josef Václav Myslbek byl
a) politik a spisovatel
b) sochař
c) vědec
d) stavitel

44. Jak se jmenuje filosofické hnutí, které se vyznačovalo vírou v lidský rozum, náboženskou tolerancí a podporou vědy a poznání?
a) merkantilismus
b) romantismus
c) osvícenství
d) demokratizace

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák