vloženo celkem 163 testů

Příprava na výstupní test

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Příprava na výstupní test
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Opakování 7
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

V reálném testu v hodině budou samozřejmě otázky pouze podobné.... :)V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Auto ujelo 30 kilometrů za 15 minut. Jaká byla jeho průměrná rychlost?
a) 60 km/h
b) 120 km/h
c) 45 km/h

2. V jakých jednotkách měříme tlak?
a) v newtonech (N)
b) v pascalech (Pa)
c) v kilogramech (kg)

3. Jaká je rychlost světla ve vakuu?
a) 4 000 000 km/s
b) 5 000 km/s
c) 300 000 km/s

4. Vítr fouká rychlostí 10 m/s. Kolik to je v km/h?
a) 60 km/h
b) 36 km/h
c) 100 km/h

5. Optické čočce, na které se svazek dopadajících rovnoběžných paprsků láme a prochází za čočkou jejím ohniskem, říkáme
a) spojka
b) rozptylka
c) odrazka

6. Jak se jmenuje přístroj, kterým měříme tlak plynů v uzavřené nádobě?
a) Rtuťový termograf.
b) Manometr.
c) Osciloskop.

7. Látky mohou být ve třech skupenstvích. Jsou to skupenství
a) tuhé, tekuté a vzdušné
b) pevné, kapalné a plynné
c) tvrdé, vodní a parní

8. Na kterém zrcadle získáme obraz někdy vzpřímený, jindy převrácený, někdy zmenšený a jindy zase zvětšený?
a) na vypuklém zrcadle
b) na dutém zrcadle
c) na rovinném zrcadle

9. O tom, že se všechny částice neustále neuspořádaně pohybují svědčí
a) Brownův pohyb
b) neustálý třes a chvění
c) difúze

10. Loď pluje stálou rychlostí 20 km/h. Jak daleko dopluje za 2 hodiny a 30 minut?
a) 50 km
b) 120 km
c) 70 km

11. Železná a dřevěná kulička mají stejný objem a jsou zcela ponořeny do vody. Na železnou kuličku působí
a) větší vztlaková síla než na dřevěnou
b) menší vztlaková síla než na dřevěnou
c) stejně velká vztlaková síla jako na dřevěnou

12. Jakým směrem vždy působí třecí síla?
a) Proti směru pohybu.
b) Ve směru pohybu.
c) Kolmo na směr pohybu.

13. Jak zní zákon odrazu světla?
a) Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu.
b) Světlo odražené je vždy slabší než světlo dopadající.
c) Odraz světla je součinem jeho dráhy a rychlosti.

14. Velikost hydrostatického tlaku závisí na
a) hustotě kapaliny a velikosti objemu tělesa
b) hustotě tělesa, hloubce a velikosti dotykové plochy
c) hustotě kapaliny, hloubce

15. Poklop ponorky dlouhé 15 m a ponořené do hloubky 6 m má obsah 0,5 m2. Hustota vody je 1000 kg/m3 a hustota oceli 8 000 kg/m3. Jak velká hydrostatická síla a tlak na poklop působí?
a) 500 N a 100 Pa
b) 30 kN a 60 kPa
c) 6 MN a 800 MPa

16. Podle jakého vzorce vypočítáme tlak?
a) p = S : F
b) p = F · S
c) p = F : S

17. Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíži kapaliny tělesem vytlačené. Tento zákon se nazývá
a) Archimédův
b) Newtonův
c) Torricelliho

18. Pascalův zákon nám říká, že jestliže na kapalinu v uzavřené nádobě působí vnější tlaková síla, tak ...
a) vyvolaný tlak je největší přímo pod pístem, který tlak způsobil.
b) hustota kapaliny závisí na hloubce a velikosti této působící síly.
c) vyvolaný tlak je v každém místě kapaliny stejný.

19. Jak se mění atmosférický tlak s rostoucí nadmořskou výškou?
a) Klesá.
b) Roste.
c) Nemění se.
d) Nejdříve roste a pak prudce klesá.

20. V jakém pořadí za sebou jsou seřazeny Slunce, Země a Měsíc, jestliže je právě zatmění Slunce?
a) Země - Měsíc - Slunce
b) Slunce - Země - Měsíc
c) Měsíc - Slunce - Země

21. Tlaková síla působící na tělesa v moři má směr
a) jen svisle vzhůru
b) jen svisle dolů
c) kolmo na povrch těles

22. Trajektorie je
a) maximální možná rychlost, kterou se vozidlo může pohybovat.
b) myšlená čára, po které se těleso pohybuje.
c) druh lodi využívající Archimédova zákona.

23. Z jakých částic je složeno jádro atomu?
a) elektronů a protonů
b) protonů a neutronů
c) neutronů a elektronů

24. Lojza je vysoký 180 cm, váží 90 kg, jeho čepice má obvod 50 cm a boty plochu podrážek 600 cm2 Jak velkým tlakem působí na asfalt parkoviště, na kterém stojí?
a) 15 kPa
b) 60 kPa
c) 30 kPa

25. Pohyby těles můžeme dělit například na
a) rovnoměrné a nerovnoměrné
b) rychlé a zpomalené
c) točivé a rotační

26. Na kámen ležící na dně řeky...
a) působí vztlaková síla a její velikost nezávisí na hloubce.
b) by působila větší vztlaková síla, pokud by byl ve větší hloubce.
c) nepůsobí vztlaková síla, protože je těžší než voda.

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák