vloženo celkem 150 testů

Opakování učiva 6. třídy

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Opakování učiva 6. třídy
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Opakování ze 6. třídy
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Ke každé otázce jsou připraveny tři odpovědi, mezi kterými je právě jedna správná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Kterou společnou vlastnost mají kapaliny a plyny?
a) nestlačitelnost
b) tekutost
c) stlačitelnost

2. Částice, z nichž jsou látky složeny se udržují pohromadě protože:
a) částice jsou spojeny spojovacím materiálem
b) částice na sebe působí přitažlivými silami
c) tělesa jsou vyrobena z jednoho kusu

3. Stlačitelnost, rozpínavost, tekutost, nestálý objem. Uvedené vlastnosti patří:
a) pevné látce
b) plynné látce
c) kapalné látce

4. Označ těleso
a) vzduch
b) kniha
c) voda

5. Uvnitř jádra atomu se nachází:
a) elektrony, které mají záporný elektrický náboj
b) protony, které mají kladný elektrický náboj
c) protony, které mají záporný elektrický náboj

6. Gravitační silou se přitahují:
a) pouze tělesa vyrobená z kovu
b) pouze tělesa stejně veliká
c) každá dvě tělesa

7. K měření teploty využíváme:
a) teplotní roztažnost plynné látky
b) horkou vodu
c) teplotní roztažnost kapalin

8. K měření a zapisování teploty se v meteorologických stanicích používá:
a) kapalinový teploměr
b) termograf
c) libovolný teploměr

9. Mezi kapalné látky patří:
a) mrak
b) olej
c) dešťová kapka

10. Střední část magnetu (mezi póly) se nazývá:
a) střední část magnetu
b) netečné pásmo magnetu
c) střed magnetu

11. Látky složené z atomů jednoho druhu jsou:
a) látky
b) prvky
c) sloučeniny

12. V jakých skupenstvích se mohou látky nacházet?
a) pevné, kapalné, plynné
b) kapalné, tekuté, tuhé
c) průhledné, průsvitné, neprůhledné

13. Fyzikální veličina „hmotnost“:
a) se značí m a její jednotkou je km
b) se značí M a její jednotkou je kg
c) se značí m a její jednotkou je kg

14. Označ správný převod:
a) 0,025 m3 = 25 l
b) 0,025 m3 = 2,5 cm3
c) 0,025 m3 = 250 dm3

15. Vyber pravdivé tvrzení:
a) samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky se nazývá Brownův pohyb
b) sílu měříme siloměrem a jednotkou síly je newton – (N)
c) látky jsou složené z částic, které se nepohybují

16. V tabulkách jsme zjistili, že voda má hustotu 1000
kg
m3
. To znamená, že:
a) jeden kilogram vody má objem 1000 m3
b) voda je kapalina
c) jeden metr krychlový vody má hmotnost 1000 kg

17. Tělesa zelektrovaná souhlasnými elektrickými náboji se:
a) odpuzují elektrickými silami
b) přitahují magnetickými silami
c) přitahují elektrickými silami

18. V pevných krystalických látkách:
a) nejsou částice pravidelně uspořádány
b) se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně
c) jsou částice pravidelně uspořádány, silové působení částic omezuje jejich pohyb na kmitání kolem pevných poloh

19. Magnetickými silami na sebe působí:
a) pouze zelektrovaná tělesa
b) magnet a těleso z feromagnetické látky
c) jakákoliv dvě tělesa

20. Čím jsme ve větší vzdálenosti od Země, tím je gravitační síla působící na nás:
a) nemění se
b) větší
c) menší

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák