vloženo celkem 156 testů

Opakování učiva 6. třídy

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Opakování učiva 6. třídy
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Opakování ze 6. třídy
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Ke každé otázce jsou připraveny tři odpovědi, mezi kterými je právě jedna správná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Magnetickými silami na sebe působí:
a) magnet a těleso z feromagnetické látky
b) pouze zelektrovaná tělesa
c) jakákoliv dvě tělesa

2. Stlačitelnost, rozpínavost, tekutost, nestálý objem. Uvedené vlastnosti patří:
a) kapalné látce
b) pevné látce
c) plynné látce

3. Uvnitř jádra atomu se nachází:
a) protony, které mají kladný elektrický náboj
b) protony, které mají záporný elektrický náboj
c) elektrony, které mají záporný elektrický náboj

4. K měření a zapisování teploty se v meteorologických stanicích používá:
a) libovolný teploměr
b) kapalinový teploměr
c) termograf

5. Čím jsme ve větší vzdálenosti od Země, tím je gravitační síla působící na nás:
a) větší
b) nemění se
c) menší

6. Vyber pravdivé tvrzení:
a) samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky se nazývá Brownův pohyb
b) sílu měříme siloměrem a jednotkou síly je newton – (N)
c) látky jsou složené z částic, které se nepohybují

7. Částice, z nichž jsou látky složeny se udržují pohromadě protože:
a) částice na sebe působí přitažlivými silami
b) částice jsou spojeny spojovacím materiálem
c) tělesa jsou vyrobena z jednoho kusu

8. V pevných krystalických látkách:
a) jsou částice pravidelně uspořádány, silové působení částic omezuje jejich pohyb na kmitání kolem pevných poloh
b) nejsou částice pravidelně uspořádány
c) se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně

9. Označ těleso
a) voda
b) kniha
c) vzduch

10. Kterou společnou vlastnost mají kapaliny a plyny?
a) nestlačitelnost
b) tekutost
c) stlačitelnost

11. Mezi kapalné látky patří:
a) dešťová kapka
b) mrak
c) olej

12. V tabulkách jsme zjistili, že voda má hustotu 1000
kg
m3
. To znamená, že:
a) jeden kilogram vody má objem 1000 m3
b) voda je kapalina
c) jeden metr krychlový vody má hmotnost 1000 kg

13. V jakých skupenstvích se mohou látky nacházet?
a) průhledné, průsvitné, neprůhledné
b) pevné, kapalné, plynné
c) kapalné, tekuté, tuhé

14. Střední část magnetu (mezi póly) se nazývá:
a) střed magnetu
b) netečné pásmo magnetu
c) střední část magnetu

15. Fyzikální veličina „hmotnost“:
a) se značí M a její jednotkou je kg
b) se značí m a její jednotkou je km
c) se značí m a její jednotkou je kg

16. K měření teploty využíváme:
a) horkou vodu
b) teplotní roztažnost kapalin
c) teplotní roztažnost plynné látky

17. Látky složené z atomů jednoho druhu jsou:
a) prvky
b) látky
c) sloučeniny

18. Gravitační silou se přitahují:
a) každá dvě tělesa
b) pouze tělesa stejně veliká
c) pouze tělesa vyrobená z kovu

19. Tělesa zelektrovaná souhlasnými elektrickými náboji se:
a) přitahují elektrickými silami
b) přitahují magnetickými silami
c) odpuzují elektrickými silami

20. Označ správný převod:
a) 0,025 m3 = 25 l
b) 0,025 m3 = 2,5 cm3
c) 0,025 m3 = 250 dm3

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák